Çerez Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Etik Kuralları

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi şartları

 

 

 

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

 

Mega Endüstri Kontrol Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“MEGA”); internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında ‘kişisel veri’ sayılan verilerinizin zaman zaman kaydetmekte ve hukuka uygun olarak işlemekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu nedenle verilerin korunması için her türlü önlemi alan  ve  azami hassasiyet gösteren bir kurum olarak, kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca söz konusu kişisel verileri nasıl ve hangi amaçlarla işlediği ve kişisel verilerinizin korunması için ne gibi tedbirler aldığı konusunda sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

 

Kişisel verileriniz tarafımızca aşağıdaki ilkeler ışığında işlenmektedir

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme.

ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.     

d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

Aydınlatma Yükümlülüğü

KVKK madde 10, veri sorumlularına, verileri işlenen ilgili kişilerin bu hususta onayları alınırken aydınlatma yükümlülüğü yüklemiş ve ilgili kişilerin aydınlatılmasını istemiştir. İlgili madde uyarınca ‘veri sorumlusu’ sıfatınız haiz MEGA, ‘ilgili kişileri’:

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b) Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlendiği,

c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç)Kişisel verilerin toplanmasının yöntem ve hukuki sebepleri,

d) İlgili kişinin KVKK madde 11 uyarınca veri sorumlusuna yöneltebileceği hakları konusunda bilgilendirmelidir.

 

Söz konusu bilgilendirme,  işbu Aydınlatma Metni ile gerçekleştirilmekte olup MEGA, kişisel verilerini  işlediği  kişileri KVKK’nın 10. maddesi  hükmü  uyarınca  bilgilendirmekte  ve aydınlatmaktadır.

 

Veri Sorumlusunun Kimliği

 

KVKK madde 3 fıkra 1 (ı) bendi, veri sorumlusunu ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler’ olarak tanımlamakta ve bu çerçevede MEGA veri sorumlusu sıfatını taşımaktadır.

MEGA Endustri Kontrol Sistemleri Tic. Ltd. Şti

Yaşamkent Mah. 3207. Cadde. 3204. Sokak No:8. 06810 Çayyolu. Ankara. Türkiye

+90 312 217 32 88

+90 312 217 33 88

megaendustri@megaendustri.com.tr

 

 

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

 

MEGA olarak, kişisel verilerinizi ancak açık rızanız ya da aşağıda belirtilen kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir.

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıdaki ilkeler uyarınca; kişisel verileriniz MEGA’nın faaliyetleri kapsamında tarafınıza sunulan ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilmesi, bunlar için MEGA’nın iş birimlerinin gerekli çalışmalar yapması, MEGA’nın ve iş ilişkisi içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin hukuka uygun meşru menfaatlerinin korunması, MEGA’nın kendi sektöründe faaliyetlerini sürdürmesi,  ve KVKK kapsamındaki yükümlülüklerimiz kapsamında veri güvenliğini arttırmak amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Tüm bunlara göre; kişisel verileriniz, MEGA’nın İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında işe alım, performans değerlendirme, özlük dosyasının oluşturulması ve  saklanması,  çıkış  mülakatları  süreçlerinin  yürütülmesi,  kanuni  yükümlülüklerin  yerine getirilmesi,  diğer  şirket  içi  operasyonel  faaliyetlerimizin  yürütülebilmesi  ile  şirket  içi  ve çevresinde güvenliğin sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel  verileriniz,  yukarıda  sıralanan  amaçlar  kapsamında  ve  MEGA’nın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde özel kurum ve kamu kuruluşları ile resmi makamlarla paylaşılabilmektedir. Kişisel  verilerinizin  paylaşılmasında,  KVKK’nın  8.  ve  9.  maddelerinde  yer  alan düzenlemelere  uyulmakta  ve  paylaşma  süreci  boyunca  ve  sonrasında  veri  güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır. KVKK’nın 8.maddesiuyarınca, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası veya yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlığı altında belirtilen  hallerden  birinin  bulunması  halinde  açık  rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. KVKK’nın 9. Maddesi uyarınca  ise,  kişisel  verilerin  yurtdışındaki gerçek ya da tüzel kişilere aktarılması  için yukarıdakilerin  yanı  sıra  kişisel  verilerin  aktarılacağı ülkede  yeterli  koruma aranmaktadır. Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenmektedir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceğine İlişkin

MEGA tarafından KVKK ilke ve hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz; yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve gerekli gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket Yöneticilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK madde 8. ve 9. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Nasıldır?  Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtildiği üzere, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve farklı hukuki sebeplere dayanarak toplanmakta ve işlenmektedir. Bu yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve başta MEGA’nın, kanun ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

İlgili Kişinin Hakları Nelerdir

KVKK madde 11, kişisel verisi işlenen her gerçek kişi için bir takım haklar düzenlemekte ve veri sorumlusuna yüklediği aydınlatma yükümlülüğü kapsamında bu hakların ilgili kişiye  bildirilmesini talep etmiştir. Bu haklar, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarından oluşmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

MEGA tarafından toplanan ve işlenen kişisel verilerin korunması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve tarafların mağdur olmaması için tarafımızca gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmakta olup; MEGA tarafından faaliyetlerimizde kullandığımız yazılımların standartlara uygun olması, çalıştığımız üçüncü kişilerin özenle seçilmesi, çalışanlarımızın bu yönde eğitim alması ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

 

Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı 

Kişisel  verilerinizle  ilgili  olarak,  KVKK 11.   Maddesi kapsamında, ilgili  kişi yukarıda açıklanan haklardan herhangi birini kullanmak  istediği takdirde, MEGA’ya veri  sorumlusu sıfatıyla başvurabilecektir. Bu başvuru, Şirkete yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile yapılmalıdır.